อัตราราคางานต่อหน่วย

 

          อ้างถึงหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว49 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย นั้น

          ตามที่สำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงอัตราราคางานต่อหน่วยให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงขอยกเลิกอัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดไว้เดิม (ฉบับเดือนเมษายน 2553) โดยให้ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือนมีนาคม 2554) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้เป็นเกณฑ์ประการการพิจารณาจัดทำประมาณการราคางานต่างๆ จำนวน 14 ประเภทงาน ให้เป็ฯไปในแนวทางเดียวกัน และใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี

          ทางกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงได้ Links ข้อมูลให้คณะและหน่วยงานได้เรียกดูข้อมูลดังกล่าว  อ่านต่อ 

 

 
วันที่ 28/04/2011